túi bao quả chống sâu rầy và rụng trái

posted in: Túi bao trái cây | 1

túi bao quả chống sâu rầy và rụng trái được đánh giá dựa trên báo cáo bài viết của Viện khoa học và nông nghiệp Việt Nam, Nghiên cứu dựa trên đối tượng là xoài cát chu, sau khi đã phun thuốc trừ sâu rầy và nấm bệnh. Được bao trái khi đã rụng sinh lý và trái nhỏ từ 30 đến 35 ngày.

TÚI BAO QUẢ CHỐNG SÂU RẦY VÀ RỤNG TRÁI

Kết quả thông tin được báo cáo trong các bảng sau:

Loại túi bao Tỉ lệ rụng Quả loại I Quả Loại II Tỉ lệ bệnh
Túi bao bikoo

Túi bao ĐL

Túi bao TL

Túi bao nylon

Đối chứng

1,28c

0,64c

0,64c

23,11a

13,54b

96,20a

96,23a

96,86a

79,97 b

81,95 b

3,80b

3,77b

3,14b

6,94a

8,52a

0,00c

0,00c

0,00c

13,09a

9,53 b

Mức ý nghĩa

CV(%)                                8,11                               1,71                                12,98                                 11,6

Kết quả bảng 1 ghi nhận ở 35 ngày sau đậu quả, quả được bao với các loại bao quả khác nhau cho thấy bao Thái Lan và Đài Loan có tỷ lệ rụng rất thấp (0,64%) và không khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức bao Bikoo (1,28%) nhưng khác biệt có ý nghĩa so với sử dụng bao nylon (23,11%) và đối chứng (13,54%). Việc sử dụng bao nylon trong để bao quả đã làm cho nhiệt độ bên trong bao tăng cao, quả hô hấp mạnh hơn dẫn tới làm quả mất nước, cây cung cấp bổ sung không kịp thời dẫn đến quả bị rụng, ngược lại khi sử dụng bao nylon trong để bao quả mặc dù có đục lỗ nhưng nước mưa vẫn đọng lại bên trong, ẩm độ trong bao tăng cao làm cho nấm bệnh phát triển làm quả rụng nhiều hơn.

túi bao trái cây bikoo
túi bao quả chống sâu rầy và bệnh trái

Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ quả loại 1 ở nghiệm thức sử dụng bao Thái Lan, Đài Loan và Bikoo khác biệt có ý nghĩa qua thống kê so với bao nylon trong và đối chứng không bao quả. Nghiệm thức bao nylon trong có tỷ lệ quả loại 1 thấp (79,97%) là do tỷ lệ quả loại 2 và tỷ lệ quả bị nhiễm bệnh ở nghiệm thức này cao hơn các nghiệm thức còn lại. Mặt khác, theo bảng 1 cho thấy 3 nghiệm thức bao Thái Lan, Đài Loan và Bikoo quả xoài không bị sâu bệnh gây hại, nghiệm thức bao nylon trong chiếm 13,09% và đối chứng 9,53%. Theo Võ Thế Truyền  và  cộng  sự  (2003)  đã  tiến  hành  thí nghiệm trên xòai cát Hòa Lộc ghi nhận nghiệm thức không bao tỷ lệ quả bị gây hại rất cao, lên đến 64,82%.

Loại bao Khối lượng quả (g) Năng suất (kg/cây)
Bao Thái Lan 378,75 16,30ab
Bao Đài Loan 364,17 17,85a
Bao Bikoo 342,92 16,96a
Bao nylon trong 335,00 13,05c
Đối chứng 358,75 15,20b
Mức ý nghĩa

CV(%)

 

6,31%

 

5,12%

Theo kết quả bảng 2 cho thấy xoài Cát Chu được bao quả ở giai đoạn 35 ngày sau khi đậu quả cho trọng lượng quả từ (335,0 – 378,8g) tuy nhiên không khác biệt ý nghĩa qua thống kê giữa các nghiệm thức. Năng suất ở nghiệm thức bao quả Đài Loan và bao Bikoo khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức không được bao quả, ở nghiệm thức bao Đài Loan có năng suất cao nhất (17,85kg/nghiệm thức) khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (15,20 kg/nghiệm thức) (Bảng 2). Nghiệm thức bao nylon trong suốt, năng suất thấp hơn (13,05 kg/nghiệm thức) so với nghiệm thức đối chứng (15,20kg/nghiệm thức), khác biệt có ý nghĩa, điều này được giải thích là do tỷ lệ rụng, tỷ lệ bệnh ở nghiệm thức này cao.

Báo cáo trên chỉ sử dụng cho đối tượng ở một vùng nghiên cứu và trên đối tượng xoài cát chu, còn trên vùng đất khác, cách chăm bón khác, thời gian khác, cây trồng khác … sẽ cho ra kết quả khác.

P1: Danh sách 4 loại túi bao trái cây thông dụng trên thị trường.

P2: Túi bao quả chống sâu rầy và rụng trái

P3: Túi bảo vệ ảnh hưởng đến chất lượng của quả

P4: Túi bao trái cây nào tốt nhất

Facebook Comments
Xem bài:   BIKOO BAO TRÁI CÂY CHUYÊN DỤNG