túi bảo vệ trái ảnh hưởng như thế nào ?

posted in: Công nghệ, Túi bao trái cây | 3

túi bảo vệ trái ảnh hưởng  như  thế nào đến chất lượng ?

túi bao trái cây có ảnh hưởn đến thành phần dinh dưỡng trái không?

túi xốp bao trái có tác dụng ra sao khi bao trái ?

túi lưới bao trái có hiệu quả sử dụng ra sao ?

TÚI BẢO VỆ TRÁI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ

Ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất quả

Theo kết quả bảng 2 cho thấy xoài Cát Chu được bao quả ở giai đoạn 35 ngày sau khi đậu quả cho trọng lượng quả từ (335,0 – 378,8g) tuy nhiên không khác biệt ý nghĩa qua thống kê giữa các nghiệm thức. Năng suất ở nghiệm thức bao quả Đài Loan và bao Bikoo khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức không được bao quả, ở nghiệm thức bao Đài Loan có năng suất cao nhất (17,85kg/nghiệm thức) khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (15,20 kg/nghiệm thức) (Bảng 2). Nghiệm thức bao nylon trong suốt, năng suất thấp hơn (13,05 kg/nghiệm thức) so với nghiệm thức đối chứng (15,20kg/nghiệm thức), khác biệt có ý nghĩa, điều này được giải thích là do tỷ lệ rụng, tỷ lệ bệnh ở nghiệm thức này cao.

Ảnh hưởng đến màu sắc vỏ trái cây khi thu hoạch

Kết quả bảng 3 cho thấy bao quả bằng bao Thái Lan, Đài Loan và Bikoo có chỉ số L* (độ sáng) vỏ quả tại thời điểm thu hoạch khác biệt có ý so với nghiệm thức bao quả nylon trong và đối chứng. Sau khi quả chín cho thấy độ sáng của nghiệm thức bao quả Thái Lan giảm dần  và  độ  sáng  bao  quả  Đài Loan  và Bikoo tăng so với thời điểm thu hoạch và khác biệt có ý nghĩa so với bao quả bằng nylon trong và đối chứng. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả của Trần Văn Hâu và ctv., (2011) khi tiến hành thí nghiệm bao quả trên xoài Cát Chu (30 ngày SKĐT) và Cát Hòa Lộc (40 ngày SKĐT) bằng các loại bao: Bao Thái Lan, Đài Loan và Nilon đen đã cho thấy, tại thời điểm thu hoạch bao Thái Lan và Đài Loan cho độ sáng cao nhất. Ở thời điểm thu hoạch và sau khi chín nghiệm thức bao quả Thái Lan có chỉ số a* cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với các nhiệm thức còn lại. Tương tự chỉ số b* ở thời điểm thu hoạch và sau khi chín nghiệm thức bao quả Thái Lan nghiên về màu vàng cao nhất và không khác biệt với nghiệm thức bao quả Đài Loan và Bikoo nhưng khác biệt có y nghĩa với nghiệm thức bao quả nylon trong và đối chứng. Các chỉ số màu ở nghiệm thức bao Thái Lan cao hơn các nghiệm thức còn lại là do loại bao này đã ngăn hoàn toàn lượng ánh sáng đến với quả khi bao, làm cho ngưng sự thành lập Chlorophyll (Bùi Trang Việt,  2002),  kết quả là chỉ số b* của vỏ quả tăng rất nhanh, quả chuyển từ màu xanh nhạt đến vàng.

Xem bài:   Giữ ẩm gốc cây trồng bằng hạt nhựa tổng hợp

Ảnh hưởng đến màu sắc của thịt quả

Theo kết quả xử lý thống kê ở bảng 4 cho thấy tại thời điểm thu hoạch cũng như sau khi chín độ sáng (chỉ số L*) và chỉ số b* giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. Theo Trần Văn Hâu và cộng sự (2011), khi tiến hành bao quả xoài Cát Chu (30 ngày sau khi đậu quả) và Cát Hòa Lộc (40 ngày sau khi đậu quả) bằng 3 loại bao: Bao Thái Lan, nylon đen và Đài Loan cũng đã kết luận rằng, các loại bao không làm ảnh hưởng đến màu sắc thịt quả xoài. Nghiệm thức bao Thái Lan có chỉ số a* cao nhất ở cả thời điểm thu hoạch và sau khi chín (lần lượt là: -3,23 và 0,68) khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức bao Đài Loan, Bikoo và Nylon trong không có sự khác biệt ý nghĩa về chỉ số a* tại thời điểm thu hoạch, tuy nhiên sau khi chín hai nghiệm thức bao Đài Loan và bao Bikoo có chỉ số a* cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng và bao nylon trong suốt.

Ảnh hưởng đến phẩm chất quả (trong thí nghiệm là xoài cát chu)

Kết quả bảng 5 cho thấy phẩm chất quả như: hàm lượng vitamin C, độ Brix, hàm lượng acid tổng số, độ chắc thịt quả và tỷ lệ thịt quả không khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê. Điều này cho thấy bao quả không làm ảnh hưởng đến phẩm chất quả xoài Cát Chu. Theo Võ Thế Truyền và cộng sự (2002) khi bao quả bằng các loại bao: Bao vải, bao nhựa PP, bao giấy dầu, bao giấy báo ở thời điểm quả 42 ngày tuổi, cũng không làm ảnh hưởng đến phẩm chất quả của xoài Cát Hòa Lộc. Kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hâu và ctv., 2011, cũng cho kết luận khi bao xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc bằng các loại bao Thái Lan, Nilon đen và Đài Loan không ảnh hưởng phẩm chất của quả khi bao ở 30 ngày sau đậu quả (xoài Cát Chu) và 40 ngày sau đậu quả (Cát Hòa Lộc).

Xem bài:   Chứng nhận USDA là gì ?

Tóm lại, túi bảo vệ trái ảnh hưởng  như thế nào ? tùy theo túi, loại quả, thời gian bao … sẽ có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng quả ?

P1: Danh sách 4 loại túi bao trái cây thông dụng trên thị trường.

P2: Túi bao quả chống sâu rầy và rụng trái

P3: Túi bảo vệ ảnh hưởng đến chất lượng của quả ?

P4: Túi bao trái cây nào tốt nhất

Facebook Comments

3 Responses

  1. Jack

    LIKE WHAΤ DADDY, TELL US, TELL US.? Each boys jumped up and down ɗeesiгous to
    know how oone can make God happy.